Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FOSSA EUGENIA
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG ONDER NUMMER 12037724

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “Fossa Eugenia”: Telerscoöperatie Fossa Eugeniana U.A. en alle aan haar gelieerde vennootschappen, die in Nederland zijn gevestigd. Fossa Eugenia treedt uitsluitend op als verkoopkantoor/lasthebber in naam en voor rekening van de bij Fossa Eugenia aangesloten teler (hierna “de Teler”).
1.2 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door de Teler via Fossa Eugenia aangeboden dan wel geleverde groente en fruit.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Fossa Eugenia namens de Teler gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “de Opdrachtgever”) alsmede op de uitvoering daarvan.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden.
1.5 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Fossa Eugenia schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1  Overeenkomsten komen tot stand tussen de Opdrachtgever enerzijds en de door Fossa Eugenia aangewezen Teler anderzijds. Fossa Eugenia treedt uitsluitend op als verkoopkantoor/ lasthebber in naam en voor rekening van de Teler. Voor zover Fossa Eugenia aanbiedingen doet of overeenkomsten sluit in eigen naam, is in deze algemene voorwaarden onder “de Teler” mede Fossa Eugenia te verstaan.
2.2  Alle aanbiedingen die Fossa Eugenia namens de Teler doet zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
2.3  De Teler is slechts gebonden indien Fossa Eugenia de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd dan wel zodra de Teler met de uitvoering is begonnen. De Teler is bovendien slechts gebonden zoals Fossa Eugenia heeft aanvaard.
2.4  Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen 1 werkdag na de datum van de bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan Fossa Eugenia te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.5  Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Fossa Eugenia pas nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.6  Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

 

Artikel 3  Conformiteit
3.1  Alle opgaven door Fossa Eugenia van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot de producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Fossa Eugenia noch de Teler kan er echter voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Opdrachtgever dient de overeenstemming met overeengekomen of opgegeven hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. De Teler is steeds gerechtigd om tot 5% van de overeengekomen hoeveelheid meer of minder te leveren, in welk geval de factuur dient te worden aangepast.
3.2  Monsters, afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, redamemateriaal en aanbiedingen binden Fossa Eugenia en de Teler niet.
3.3  De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 4   Gegevens
4.1  De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Fossa Eugenia verstrekte gegevens en informatie. Fossa Eugenia en de Teler zijn pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever alle door Fossa Eugenia verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Fossa Eugenia staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Fossa Eugenia daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

Artikel 5   Prijzen
5.1  Opgegeven dan wel overeengekomen prijzen zijn exclusief verpakkingskosten en exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en het vervoer daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.2  Opgegeven prijzen zijn berekend voor levering af magazijn, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door de Teler van derden betrokken) wijzigen, is Fossa Eugenia gerechtigd om namens de Teler de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

 

Artikel 6   Levering
6.1  Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn Fossa Eugenia.
6.2  Levertijden zijn sterk afhankelijk van weersinvloeden. Opgegeven levertijden zijn daarom bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Fossa Eugenia en/of de Teler niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre de Teler niet binnen een door de Opdrachtgever gestelde termijn van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Fossa Eugenia en/of de Teler zijn in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
6.3  De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en voorziene weersomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door de Teler benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van weers- en werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door de Teler benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
6.4  De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Fossa Eugenia en/of de Teler ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
6.5  De aflevering van de producten geschiedt op het moment dat de producten in het magazijn van Fossa Eugenia ten behoeve van de Opdrachtgever zijn afgezonderd. De producten zijn voor risico en rekening van de Opdrachtgever van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.
6.6  Het transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het laden en lossen alsmede het in-, om- en verpakken is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook indien Fossa Eugenia de Opdrachtgever daarbij behulpzaam is.
6.7  Indien de Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Fossa Eugenia dat wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. Fossa Eugenia en de Teler hebben in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming zijdens de Opdrachtgever, te allen tijde de bevoegdheid, ter keuze van Fossa Eugenia, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd hun rechten op vergoeding van de geleden schade, gemaakte kosten en gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
6.8  De Teler is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren, in welk geval Fossa Eugenia betaling zal vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

 

Artikel 7   Verpakking
7.1 Fossa Eugenia bepaalt in overleg met de Opdrachtgever de wijze waarop de producten worden verpakt.
7.2  Duurzame verpakkingsmaterialen, zoals pallets en andere statiegeldmaterialen, blijven eigendom van Fossa Eugenia dan wel de Teler en kunnen door de Opdrachtgever aan Fossa Eugenia worden geretourneerd. Fossa Eugenia is gerechtigd om voor het gebruik van deze duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, welke vergoeding zal worden terugbetaald of met de Opdrachtgever zal worden verrekend nadat de verpakkingsmaterialen in onbeschadigde staat door Fossa Eugenia worden ontvangen.
7.3  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om van Fossa Eugenia afkomstige of via Fossa Eugenia geleverde verpakkingen te gebruiken of te verhandelen anders dan met de oorspronkelijke verpakkingsinhoud.

 

Artikel 8   Seizoens- en duurovereenkomsten
8.1  Indien met de Opdrachtgever een seizoens- of andere duurovereenkomst is gesloten, kan de Opdrachtgever uit hoofde van die overeenkomst slechts aanspraak maken op levering voor zover de producten daadwerkelijk voor levering beschikbaar zijn en deze niet voor derden zijn bestemd.
8.2  Indien de beschikbare hoeveelheid producten op enige dag onvoldoende is om aan alle seizoens- en andere duurovereenkomsten te voldoen, zal Fossa Eugenia de producten aan de betreffende afnemers toedelen op basis van een verdeelsleutel die zij redelijk acht, waarbij geldt dat seizoenscontractanten voorrang hebben ten opzichte van de contractanten voor een kortere periode.

 

Artikel 9   Overmacht
9.1 Indien de Teler door overmacht aan de kant van hem en/of Fossa Eugenia is verhinderd de overeenkomst na te komen, is de Teler gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan hij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade en/of kosten.
9.2  Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties, brand, ongunstige weersinvloeden, ziekte in de teelt of andere problemen van teelttechnische aard, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door de Teler onvoorziene problemen bij productie of transport, faillissement, surseance van betaling en/of ontbinding van een of meer Telers die de betreffende goederen leveren, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Fossa Eugenia dan wel de Teler afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Fossa Eugenia en/of de Teler zijn ingeschakeld. Indien Fossa Eugenia niet aan haar verplichtingen kan voldoen doordat een Teler geen goederen meer aan haar levert, wordt dit ook gezien als een situatie van overmacht.
9.3  In geval van een overmachtsituatie is Fossa Eugenia bevoegd om de overeenkomst namens de Teler voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
9.4 Indien de Teler bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Fossa Eugenia gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10  Garantie en reclame
10.1  De Teler staat in voor de deugdelijkheid van de door hem via Fossa Eugenia geleverde en in 10.2 genoemde producten, gedurende de in 10.2 genoemde periode. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in deze producten, dan zal Fossa Eugenia en/of de Teler de betrokken producten geheel of gedeeltelijk (laten) vervangen dan wel zal Fossa Eugenia een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Fossa Eugenia.
10.2  Ten aanzien van komkommers, sla en tomaten geldt de garantie van 10.1 voor kwaliteit klasse Ι -Ι en klasse I producten gedurende 48 uur na levering. Ten aanzien van kwaliteit ΙΙ en/of kwaliteit ΙΙΙ en/of andere producten wordt geen enkele garantie verstrekt. De Opdrachtgever aanvaardt kwaliteit ΙΙ en/of kwaliteit ΙΙΙ en/of andere producten in de staat waarin deze zich bevinden.
10.3  Buiten de garantie van 10.1 vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van het verwerken of doorverkopen door de Opdrachtgever van de producten, normale veroudering, het door (personeel van) de Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens Fossa Eugenia gegeven instructies vervoeren, behandelen, gebruiken, bewerken of opslaan van producten dan wel door ander dan het normale voorziene gebruik.
10.4  De Opdrachtgever dient de producten bij inontvangstneming door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij inontvangstneming op de afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Opdrachtgever opleveren.
10.5  Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 1 werkdag nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk aan Fossa Eugenia te worden gemeld, met opgave van het ordernummer en de op de verpakking vermelde telercode. Bij gebreke van tijdige en/of volledige reclame vervalt elke aanspraak jegens Fossa Eugenia en/of de Teler.
10.6 Indien de Opdrachtgever reclameert is hij verplicht Fossa Eugenia in de gelegenheid te stellen de producten te (doen) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd in de originele verpakking ter beschikking van Fossa Eugenia te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
10.7  Retourzending aan Fossa Eugenia van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van Fossa Eugenia. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
10.8  Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
10.9 Ieder recht op garantie of reclame vervalt, indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Fossa Eugenia en/of de Teler niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
10.10  Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
10.11 Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, verwerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
10.12 De Opdrachtgever dient eventuele of beweerde onjuistheden in facturen van Fossa Eugenia binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Fossa Eugenia mede te delen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

 

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud
11.1  De Teler behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat zijn vorderingen ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de Opdrachtgever zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
11.2  Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen of er gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever zulks niet zal doen, zijn de Teler en Fossa Eugenia ieder gerechtigd de aan de Teler toebehorende producten op kosten van de Opdrachtgever te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Teler en Fossa Eugenia worden daartoe bij deze onherroepelijk gemachtigd. De Opdrachtgever zal in een dergelijk geval aan Teler en/of Fossa Eugenia of een door haar aangewezen derde toegang verlenen tot de plaats(en) waar de goederen zich bevinden. Alle schade die mocht ontstaan voor Teler en/of Fossa Eugenia komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11.3  De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
11.4  De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van de Teler te bewaren.
11.5  De Opdrachtgever komt jegens de Teler en/of Fossa Eugenia geen retentierecht op de via Fossa Eugenia geleverde producten toe.

 

Artikel 12 Betaling
12.1  De geleverde dan wel te leveren producten worden door Fossa Eugenia namens de Teler aan de Opdrachtgever gefactureerd.
12.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Fossa Eugenia te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum en uitsluitend op de wijze als op de factuur is aangegeven.
12.3 Fossa Eugenia heeft te allen tijde het recht namens de Teler gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
12.4 Fossa Eugenia is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
12.5  Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
12.6  Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.
12.7  De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer
verschuldigde bedragen. Fossa Eugenia is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Fossa Eugenia schuldig is.
12.8  Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever
gehouden Fossa Eugenia hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
12.9  Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13  Annulering en schadeloosstelling
13.1  De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs door Fossa Eugenia en de Teler gemaakte kosten, de werkzaamheden van Fossa Eugenia en de winstderving door de Teler, te vermeerderen met BTW, aan Fossa Eugenia te betalen.

 

Artikel 14  Advisering
14.1 Alle door Fossa Eugenia dan wel de Teler gegeven adviezen evenals door Fossa Eugenia dan wel de Teler verstrekte mededelingen en/of opgaven omtrent kwaliteiten of eigenschappen van door de Teler te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Fossa Eugenia dan wel de Teler verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Fossa Eugenia en de Teler verlenen terzake geen enkele garantie.
14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook,
voortvloeiende uit de in 14.1 vermelde informatieverstrekking en/of advisering, zijn Fossa Eugenia en de Teler niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Fossa Eugenia en de Teler tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Fossa Eugenia respectievelijk de Teler.
14.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fossa Eugenia is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Fossa Eugenia dan wel de Teler openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.

 

Artikel 15  Aansprakelijkheid
15.1  Buiten het bepaalde in artikel 10 heeft de Opdrachtgever geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door de Teler geleverde producten. De Teler is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de Teler.
15.2  Fossa Eugenia is geen contractpartij van de Opdrachtgever en is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst tussen de Teler en de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Fossa Eugenia.
15.3  Fossa Eugenia en de Teler zijn eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van hun werknemers of andere personen die binnen hun risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
15.4  Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
15.5  Indien Fossa Eugenia op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden namens de Teler overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is de Teler noch Fossa Eugenia aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Fossa Eugenia.
15.6  In alle gevallen waarin Fossa Eugenia en/of de Teler gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten (exclusief de verpakking) waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Fossa Eugenia en/of de Teler, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
15.7  Iedere vordering op Fossa Eugenia en/of de Teler, behalve welke door Fossa Eugenia dan wel de Teler is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
15.8  De Opdrachtgever vrijwaart Fossa Eugenia, de Teler, hun werknemers en de door hen voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productenaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door de Teler van de overeenkomst en/of de werkzaamheden van Fossa Eugenia, ongeacht de oorzaak.

 

Artikel 16  Vertegenwoordiging
16.1  Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Fossa Eugenia en de Teler aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

 

Artikel 17  Slotbepalingen
17.1  De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Fossa Eugenia en de Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
17.2  Alle geschillen tussen Fossa Eugenia en/of de Teler enerzijds en de  Opdrachtgever anderzijds zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Rechtbank te Roermond, een en ander behoudens de dwingende bevoegdheid van een andere Nederlandse rechter en tenzij Fossa Eugenia dan wel de Teler aan een bij voorbijgaan aan dit artikel overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
17.3  Op alle overeenkomsten die door Fossa Eugenia (al dan niet namens de Teler) worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.4  De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het CISG 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
17.5  Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.