Tielen Groenten B.V.

Contactperson:
Johan Tielen
Phone:
  • +31 (0)6 29 06 25 49

  • Address:
  • Zwarte Plakweg 48a, 5966 RK America NL
  • Harvest:
    Baby spinach, celery, Chinese cabbage, zucchini, herbs, pumpkins (butternut, hokkaido green and orange, mini muskat pumpkin, spaghetti pumpkin), rhubarb.

    Certifications

    downloads